Dự án điển hình

Công việc tuyệt vời chúng tôi đã làm

Tháp Avenger

Tháp Avenger

Đầu tư,
Dự án ngành

Dự án ngành

Năng lượng,
Xây dựng

Xây dựng

Năng lượng,

Dự án khác

Tháp Avenger

Đầu tư,

Dự án ngành

Năng lượng,

Xây dựng

Năng lượng,

Năng lượng sạch

Cơ khí, Đầu tư,

Luxury Building

Năng lượng, Thiết kế xây dựng,

Ocean Company

Kiến ​​trúc, Xây dựng,