Khách hàng có thể thay đổi hoặc trả lại sản phẩm đã mua nhưng chưa sử dụng trong 72 giờ (Còn nguyên bao gói và hóa đơn mua hàng).